FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाको निर्णय

मिति २०७५/१२/०५गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले पास गरेका निर्णयहरु

मिति २०७५/१२/०५गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले पास गरेका निर्णयहरु

मिति २०७५/१०/१८गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले पास गरेका निर्णयहरु

मिति २०७५/१०/१८गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले पास गरेका निर्णयहरु यस प्रकार रहेका छन् ।

प्रस्तावहरु

Pages