FAQs Complain Problems

वडा कार्यालयमा आवश्यक पर्ने निवेदनहरु

वडा कार्यालयमा आवश्यक पर्ने निवेदनहरु

१. उपचार सिफारिसका लागि पेश गरिने निवेदन

२. खयर कटानका लागि पेश गरिने निवेदन

३. घरबाटो सिफारिसका लागि पेश गरिने निवेदन

४. जग्गा मुल्याङ्कनका लागि पेश गरिने निवेदन

५. जन्ममिति प्रमाणितका लागि पेश गरिने निवेदन

६. दलित तथा जनजाति प्रमाणित सिफारिसका लागि पेश गरिने निवेदन

७. नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस पाउन पेश गरिने निवेदन

८. नागरिकताको सिफारिसका लागि पेश गरिने निवेदन

९. योजना सम्झौता सिफारिसका लागि पेश गरिने निवेदन

१०. अपाङ्ग परिचयपत्रका लागि पेश गरिने निवेदन

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: