FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

वडा कार्यालयमा आवश्यक पर्ने निवेदनहरु

वडा कार्यालयमा आवश्यक पर्ने निवेदनहरु

१. व्यक्तिगत घटनादर्ता गरिपाउन पेश गरिने निवेदन (अन्य)

२. सामाजिक सुरक्षा भुक्तानीका लागि पेश गरिने निवेदन

३. सामाजिक सुरक्षा लगत हस्तान्तरणका लागि पेश गरिने निवेदन

४. सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि निवेदन

 

Pages